OSMTH Denmark

OSMTH i

Kongeriget

Danmark

Velkommen til

OSMTH Denmark


OSMTH står for "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani", hvilket frit oversat fra Latin betyder "den Militære Orden af Templet i Jerusalem". I daglig tale "Ridderne af Templet i Jerusalem".


Ordenens fundament bygger på de principper, der blev grundlagt i 1118 af Tempelridderen Hugues de Payens og de 8 øvrige tempelriddere fra den Franske adel. Principper, der senere blev udbygget og manifesteret af Bernard de Clairvaux. I dag er disse indskrevet i en samtid, hvor vi ikke kæmper med sværdet, men med pen og dialog, som en humanitær kristen Orden af Templet i Jerusalem. En Orden der ikke er missionerende, men bygger på den økumenisk kristne forståelse, og hvor vi måles netop på vor indsats for de svage i samfundet.


Vi håber, at dit besøg på vores hjemmeside vil kaste lys over, hvad en Ridderorden reelt er i det 21 århundrede, og hvad vi som Riddere af Templet i Jerusalem arbejder for.

"OSMTH Denmarks fornemmeste opgave er, at forsvare menneskerettigheder, fremme international fred, samt bidrage til national velgørenhed og international humanitær bistand, via økumenisk, Kristen og Ridderlig optræden."


Juleindsamling til udsatte veteraner

I samarbejde med flere danske veteranhjem, hjælper organisationen OSMTH Denmark med at samle ind til julekurve, for at give vores udsatte veteraner og deres familier en god jul. Dette er en tradition vi gør hvert år til jul. Ordenen takker alle for de bidrag der kommer ind hvert år ved juletid.


Ønskes yderligere information omkring indsamlingen, er I velkommen til at kontakte OSMTH Denmark på www.osmthdenmark.dk hvorfra der også er en kontaktformular. 

OSMTH Denmark -

vi gør en forskel


OSMTH - NGO med speciel konsultativ status

OSMTH er tildelt ”Speciel konsultativ Status” for ECOSOC, der er FNs økonomiske og sociale råd, der er ikke mange ordner med denne status.

Samtlige FN-nationer har med denne for Ordener unikke særstatus, givet OSMTH det blå stempel, og Ordenen er således blevet en virkelig aktiv medspiller i det internationale diplomati, hvor Ordenens medlemmer arbejder på at implementere menneskerettighederne og fremme den humanitære indsats over for de nødlidende. Ordenens netværk af diplomatiske relationer har gentagne gange betydet forskellen mellem liv og død for mennesker i nød.

OSMTH Denmark - SILENT KNIGHTS

At gøre en forskel for andre, uden en forventning om at få noget igen, er en af de mange ridderlige principper, der ligger i SILENT KNIGHT konceptet. Et koncept vi arbejder ud fra i OSMTH Denmark.

Vi søger ingen personlig anerkendelse for vores velgørende handlinger. Glæden ved at hjælpe andre er belønningen i sig selv.

Arbejdet forstærkes af aktivt arbejde i såvel det internationale fredsbureau, IPB, som i EU's agentur for fundamentale rettigheder, EUFRA. Ordenens meget nære relationer til ledelserne af de forskellige kristne trosretninger har samtidig styrket Ordenens diplomatiske arbejde meget, og mange af disse kristne spirituelle ledere er da også indtrådt i Ordenens rækker for herigennem helt i økumenisk ånd at styrke de diplomatiske, kristne arbejde.


Læs mere om det internationale fredsbureau, IPB, på www.ipb.org

Køb bogen SILENT KNIGHT her...

 ”Silent Knight”


Konceptet ”Silent Knight” er en stor del af livet som ridder i OSMTH. Det kan nok bedst oversættes som Den tavse Ridder.

I al sin enkelhed går det ud på, at udføre gode gerninger uden forventning om at få noget igen. Rent faktisk bør man udøve sine gode gerninger uden overhovedet at give sig til kende over for modtageren. I hvert fald uden at modtageren ved at man er ridder i OSMTH.

Alle de små ting og gerninger vi kan gøre i hverdagen for at lette livet for vore medmennesker, kan teoretisk set henføres til konceptet ”Silent Knight” Det behøver hverken at være store økonomiske bidrag til velgørenhed eller store gerninger der berører mange mennesker. Det kan være de små gerninger der betyder meget for modtageren.


Har du f.eks. en ældre nabo som har svært ved at få slået sin græsplæne, få handlet ind eller lignende, så kan det være en kæmpe hjælp hvis man, når man alligevel er i gang med sin egen græsplæne, kører hen over naboens også. Her giver du dig til kende, men du behøver ikke at gøre det som ridder af OSMTH, du gør det af omsorg for et menneske der af en eller anden grund har brug for en hjælpende hånd.

Står du i køen ved supermarkedet og kunden foran har mistet sit kort og ikke kan betale med tlf. men mangler 20 kr  for at kunne betale, ja så kan du nok godt afse de 20 kr og hjælpe vedkommende. Du kan sikkert selv komme på 100 andre måder og situationer hvor du kan hjælpe.

Før i tiden blev det faktisk ofte omtalt som at opføre sig ridderligt. Man optrådte med kristen næstekærlighed.

Men i den fortravlede verden vi lever i nu, har vi ofte så travlt med egne gøremål, at vi overser selv ganske små ting hvor vi kan bistå hinanden og opnå en bedre hverdag for alle. Tænk over det. Føl og mærk glæden ved at hjælpe andre uden forventning om en modydelse. Se glæden i deres øjne for den opmærksomhed du yder dem. Det er lønnen i sig selv.


I TV, Radio og andre medier opfordres vi tit og ofte via indsamlinger, at støtte diverse grupper. Vi kan via Mobile Pay overføre 100kr og dermed hjælpe eksempelvis børn i nødlidende lande. Vi køber os til en god gerning og kan gå i seng med god samvittighed. Det er der intet forkert i, men har du samtidig husket din nabo som ikke har haft besøg af børnene i de sidste 6 mdr. eller mere? Muligvis fordi der slet ingen børn er?  Har du husket moster Oda, som har det svært?


I forsøget på at hjælpe alle rundt omkring i verden via mediernes indsamlinger, glemmer vi desværre ofte dem, som har det svært i nær-miljøet. Desuden mister du den store gave det er, at se glæden hos de folk du hjælper.

Selve glæden ved at gøre en god gerning. Glæden ved at gøre en forskel i et andet menneskes liv. Denne glæde opnås ikke på samme måde ved at donere et beløb til et nr på MobilePay. Det fremgår naturligvis af dit kontoudtog, men den helt specielle følelse af direkte selv at have hjulpet et medmenneske, det mærkes specielt.


Silent Knight har som beskrevet sit afsæt i de gamle ridderes ønske om at hjælpe andre i nød. Den militære orden af Templet i Jerusalem blev grundlagt af Hugh de Payens i 1118 netop på denne baggrund og derfor er videreførelsen af principperne også i dag en stor del af livet som ridder i Ordenen.


Vores dagligdag er ofte præget af travlhed og stress. Under sådanne forhold glemmer vi at praktisere vor kristne livssyn og opfattelse, men her kommer ”Silent Knight” ind. Du kan, blot ved at ændre din daglige adfærd, faktisk øve en kolossal forskel for andre mennesker. Og samtidig hjælpe dig selv til større glæde i dit eget liv.

Gud havde det formål med os mennesker, at vi skulle passe på hinanden og på jorden. Ved at optræde omsorgsfuldt over for andre, ærer du Gud og opfylder de ønsker han havde til dig som menneske. Gud forlanger faktisk ikke noget af dig. Men som en hver forældre forventer han, at vi opfører os ordentligt og letter hverdagen for hver især. Så vil han belønne dig med glæde og kærlighed. Men Gud bærer ikke nag, så forvent ikke at du rammes af lynet eller lignende såfremt du ikke efterlever hans simple ønske. Du vil blot blive afskåret fra en stor del af glæden og kærligheden ved livet.


Hvorfor vente til i morgen? Du kan allerede starte nu, se på dine omgivelser og reager når nogen har brug for en hjælpende hånd.

Den ældre dame der med favnen fuld af pakker kan ikke åbne døren til sin opgang. Den svagtseende der har besvær med at komme over vejen. Barnet, hvis bold er røget op i træet. Din hverdag er fuld af situationer hvor du med få eller ingen midler kan gøre livet lettere for dine medmennesker.


Læs bogen Silent Knight af Craig L. Carson. En amerikansk udgave omhandlende begrebet. Læs om hvorledes den erfarne Ridder og hans hustru, indfører deres væbnere i Silent Knight konceptet og hvorledes det ændrer de unge menneskers liv samt alle de mennesker som de kommer i berøring med. En let læselig bog som sætter tanker i gang.

Det er faktisk kun vor egen fantasi der sætter begrænsninger for hvad vi kan gøre for andre med små midler eller små gerninger i dagligdagen.

Tag det til dig og vær med til at forme en verden fuld af omsorg for hinanden.

OSMTH Denmarks vision:

"At være blandt de bedste danske organisationer til at bidrage med mulige ressourcer, diplomati samt brobygning i situationer, hvor humanitær fokus og indsats er påkrævet, eksempelvis til kristne minoriteter rundt om i verden".